Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Yapılan Son Değişiklikler

29 Kasım 2022 tarih ve 6434 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’’da (“6434 Sayılı Karar”) birtakım değişiklikler yapılmış olup 6 Nisan 2024 tarihli 8313 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’’ ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu karar ile yapılan değişiklikler, şirketlerin 01.01.2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni Eşik Değerler

6434 Sayılı Kararda bağımsız denetime tabi şirketleri düzenleyen 3/(1)(b)(3) maddesi değiştirilmiştir. 3/(1)(b) maddesinin (1) ve (2)nci alt bentlerinin kapsamında olmayan şirketler bakımından eşik değerler aşağıdaki gibi değiştirilmiştir;

 Eski Eşik DeğerYeni Eşik Değer
Aktif toplam75 Milyon TL150 Milyon TL
Yıllık net satış hasılatı150 Milyon TL300 Milyon TL

Çalışan sayısı kriterinde bir değişiklik olmayıp 150 kişi olarak kalmıştır.

(I) ve (II) Sayılı Cetvellerdeki Değişiklikler

Ek (I) ve (II) sayılı cetveller değiştirilmiş olup, önceki (II) sayılı cetvelde yer alan bazı şirketler (I) sayılı cetvele taşınmak suretiyle veya yeni eklemelerle bu kapsam genişletilmiştir. Böylece herhangi bir ölçüte tabi olmaksızın bağımsız denetime tabi olacak şirketler listesi daha geniş hale gelmiştir. (I) sayılı cetvel kapsamına alınan şirketler şöyledir:

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve söz konusu düzenlemeler uyarınca bağımsız denetim yükümlülüğü bulunan şirketler.
 • 06.2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenleme ve denetimine tabi ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.
 • 6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları.
 • Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; internet ortamında isteğe bağlı yayın hakkına sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar.
 • Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon üst kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden aşağıdaki hak ve lisanslardan en az ikisine sahip olan medya hizmet sağlayıcıları;
 • Karasal ortamda ulusal televizyon yayını yapma hakkı
 • Uydu televizyon yayın lisansı
 • Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı

Buna bağlı olarak (II) sayılı cetvel daraltılmıştır.

(II) Sayılı Cetvelin son hali aşağıdaki gibidir:

 • Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu, 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 09.05.2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler.
 • Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür   işlemleri   henüz gerçekleştirilmemiş olanlar  dahil)  iştirak  ve   şirketler  hariç  olmak  üzere,  TMSF’nin iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler.
 • Sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler.

Etiketler